A kosárban termékek vannak! Kattints ide a fizetéshez!
Figyelmeztetés
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 61
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Vállalkozó adatai.:

BUDAI GIZELLA 
Egyéni vállalkozó 
KSH szám: 
66376004479923113 
Nyilvántartási szám: 
34484087 
Adószám: 
66376004133 
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 
Főtevékenység 479904 Ügynöki kiskereskedelem

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 
www.ccv.hu (a továbbiakban: Szolgáltató ) képviseli: Budai Gizella 
egyéni vállalkozó 2216 Bénye, Fö ut 19 által nyújtott elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: 
Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél 
a továbbiakban együttesen: Felek).


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a 
www.ccv.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: ccv  Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek 
között jön létre.

A Szolgáltató a termékek adásvételében a termék külföldi forgalmazójának (továbbiakban: Forgalmazó) megbízásából, mint közvetítő kereskedő vesz részt. A Szolgáltató a termék megrendelésében kizárólag, mint közvetítő 
kereskedő vesz részt, kizárólag közvetítő szerepet tölt be. Szerződő felek között a szerződés a weboldalon található termékekre vonatkozóan ráutaló magatartással jön létre.

A Partner Webáruházban történő vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, 
azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. Az ccv  Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.A Partner megbízza a Szolgáltatót, hogy a Partner nevében továbbítsa rendelését, valamint a vételárat a termék forgalmazója felé. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Webáruházban szereplő termékekkel nem rendelkezik, kizárólag közvetítői kereskedelmi minőségben van jelen. A Webáruházban megjelenő termékeket és hirdetéseket a Forgalmazó megbízásából szolgáltató jelenteti meg és kezeli. Szerződő felek megállapodnak, hogy a termékek külföldről történő beszerzésével, szállításával kapcsolatos terhek és az esetleges vámfizetés kizárólag Partnert terhelik.

1.3. Raktárkészlettel kizárólag a forgalmazó rendelkezik. A forgalmazó a megrendelt terméket közvetlenül a Partner részére szállíttatja, postázza a termékleírásban szereplőszállítási feltételekkel. A Szolgáltató a 
termék megrendelésétől, annak átvételéig szolgáltat. A Szolgáltató a meghirdetett termékek minőségéért, eredetiségéért, jogszabályi 
megfelelőségéért és ezek ellenőrzéséért nem vállal kötelezettséget és 
felelősséget. Ezekben a kérdésekben kizárólag a forgalmazó felelős.


2. A Szolgáltató vállalja:
2.1
- A forgalmazó és a Partner közötti adás-vétel közvetítését
- A megrendelés valamint a vételár továbbítását a forgalmazó felé
- A termékreklamációk közvetítését a forgalmazó és a Partner között
- A Webáruházzal, hirdetéssel összefüggő kérdések és kérések kezelése és 
megválaszolása
- E-számla kiállítása a közvetítői kereskedői jutalékról (ezt a díjat a 
termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már nem kell)

- Garanciális igények teljes körű közvetítése: Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre - Partner köteles intézni, e vonatkozásban Partner köteles eljárni; ezen eljárás teljes körű költségei a Partnert terhelik. Szerződő felek közül Szolgáltató vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és 
képviseletében a forgalmazóval elvégzi.

2.2 Jelen megállapodást a Weboldalon való részvétellel, a termék megrendelésével, vagy megvásárlásával a Partner elfogadja és tudomásul veszi, továbbá befogadja a Szolgáltatótól az e-számlát, amely a közvetítő kereskedői szolgáltatás díjáról kerül kiállításra (Ezt az összeget a termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már NEM KELL)

3. Adatvédelem:
Tárhelyszolgáltató:

EZIT Kft
Budapest, u, Victor Hugo u. 22, 1132
e-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


3.1.A Szolgáltató a mindenkori hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kezeli a Partner adatait és azt harmadik személynek át nem adja. Szolgáltató a Partner által részére a Webáruház 

használatán keresztül megadott adatot harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, semmilyen formában; a Partner által megadott adatot csak a jelen ÁSZF-ben rögzített tevékenysége során az ott rögzített szükséges mértékben használja fel. Szolgáltató a megrendelés teljesítését követően a Partner adatokat nem tárolja; mindösszesen csak azon mértékben, amennyiben Partner az oldalra történt regisztráció során   megadott adataival újabb megrendelést kíván eszközölni; Partneradatai a regisztrációjához kötötten, más által hozzáférhetetlenül kezeli 
Szolgáltató.

4. A termék ára:

4.1.A Szolgáltató végzi a termék teljes vételárának begyűjtését és azt a forgalmazó felé továbbítja.

5. Szállítási feltételek

5.1.A Szolgáltató a rendelt terméket vagy termékeket a vételár kiegyenlítését követően, a feladástól számítva 15-40 munkanapon belül végzi el. A termékeket a Magyar Posta

kézbesíti. A kézbesítés általános feltételeiről a Magyar Postánál érdeklődhet. A pontatlan vagy rossz címzésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltségek a Partnert terhelik.

5.2. A szállítási költség egyszeri 1290 ft, mely egy terméknél, de akár 
több terméknél sem változik.


6. Jótállás és szavatosság
6.1. Minden a Szolgáltatón keresztül rendelt termékre a törvényi előírások szerinti szavatosságot vállal a forgalmazó. Mindennemű szavatossági és garanciális kötelezettséget és igényt a forgalmazó vizsgál felül és jogos esetben teljesít mely során a Szolgáltató és Partner számára segítséget nyújt, a folyamat teljes időtartama alatt.

6.2. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre (Távolkelet, Anglia, Németország) a Partner köteles intézni, Szolgáltató vállalja,hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és képviseletében a forgalmazóval elvégzi.

6.3. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

6.4 Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a ccv.hu
   hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a 
vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 3 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ccv vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. 
pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt 
érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását 
vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor 
hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a 
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba 
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő 
elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti 
termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját 
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági 
kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági 
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta 
forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal 
időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás 
alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot 
bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése 
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, 
az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján az Angels Shopping 
Central, mint Vállalkozó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre 
kötelező 1 év jótállást vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak 
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási 
határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól 
olvashatóságát.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó 
rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem 
érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén 
a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát a fogyasztó 
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási 
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény érvényesítése során a kellékszavatossági jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék 
cseréjét, vagy javítását.

Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a 
javítás lehetősége áll fenn.

Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár 
visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a 
javítására nincs lehetőség.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától 
számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó 
köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont 
Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott 
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A közvetítést nem tudjuk vállalni  40 munkanapon belül amennyiben:

- A termék árát rossz számlaszámra utalja a vásárló
- Ha a termék árát hibásan utalja a vásárló
- Külföldi utalásnál a többletköltség minden esetben a vásárlót terheli
- Amennyiben a közleményben nem tünteti fel a nevét,és/vagy rendelés 
azonosítóját.
- Rózsaszín csekken való "utalást" nem áll módunkban elfogadni.

A felmerülő többletköltségek ez esetben a vásárlót terhelik.(2390 ft 
adminisztrációs költség, amennyiben nem tudnak a felek megállapodni)

7. Elállás joga

7.1. 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék 
kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül 
elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az 
elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül a Szolgáltató számára 
elküldeni. Elállás esetén a vételár és a szállítási költség kerül 
visszafizetésre, de a visszaküldés költségét a Forgalmazó felé a 
Partnert terheli. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles 
visszatéríteni a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefügésben felmerült költségeket is továbbá a 
Vállalkozó, csak addig tarthatja vissza ezt az összeget, amíg a Partner 
a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte. (Korábbi időpontot figyelembe véve).
Forgalmazó kizárólag nyomon követhető postacsomagot tud fogadni. A 
Forgalmazónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából 
eredő károk megtérítését követelnie. A Partner elállási jogát jogosult a 
forgalmazóval szemben gyakorolni, valamint az ezzel kapcsolatban 
felmerülő kötelezettségek szintén a partnert terhelik. A Partner e jogát 
a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 
naptári napon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási 
nyilatkozattal gyakorolhatja melyet  részünkre továbbít a Szolgáltató és 
ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és 
segítséget nyújt. A Fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb 
az elállás közléstől számított 14 naptári napon belül vissza kell 
juttatnia a terméket. A Partner eltérő, nem a legkevésbé költséges 
fuvarozási módot választja, az ezzel járó többlet költségeket a 
Szolgáltató nem köteles megfizetni. A Partner a termék megrendelésével, 
valamint annak ellenértékének a Szolgáltató felé történő eljuttatásával 
kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 
elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel. A Partner elállási jogát a 
szerződés megkötésének napjától a termék átvételnek napjáig is 
gyakorolhatja. A Partner elállási jogát nyilatkozat-minta útján is 
gyakorolhatja. http://www.ccv.hu/images/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.pdf
   

8. Jogérvényesítési lehetőségek

     8.1. Panaszügyintézés: a Partner a termékkel vagy a Szolgáltató 
tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsődlegesen a 
www.ccv.hu
 oldalon megjelölt kapcsolat menüpont alatt található e-mail 
címre megküldött panaszlevelével kezdeményezheti; a probléma lehetőleg 
részletes leírása mellett. A panaszlevél fent jelzett e-mail címre 
történő megküldését követően – a levél átvételét követően – a 
Szolgáltató 48 órán belül a panasszal kapcsolatosan válaszlevelet küld.

     8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és 
a Partner között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval 
való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési 
lehetőségek állnak nyitva az Partner számára:

     - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél 
fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a 
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz 
elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 
lefolytatásáról.

     - Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és 
a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés 
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon 
kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a 
lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető 
testületnél.

Jogviták rendezésére szolgáló oldal:

https://ec.europa.eu/odr

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. 
Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető 
Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának 
feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 
megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre 
irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó 
kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület 
felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá 
kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti 
megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára 
feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg 
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van 
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó 
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására 
terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági 
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy 
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség 
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető 
testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a 
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel 
kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a 
békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség 
követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá 
bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett 
számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának 
megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan 
formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

     a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
     a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy 
érintett telephelyét,
     ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület 
helyett kérelmezett testület megjelölését,
     a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó 
tényeket és azok bizonyítékait,
     a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett 
vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
     a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető 
testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, 
keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelemelőterjesztésére nem került sor,
     a testület döntésére irányuló indítványt,
     a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát 
(kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, 
így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz 
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb 
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a 
meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)

Elérhetőségek

Telefon/Fax:
(+36-1) 269-0703
(+36-1) 784-3076
(+36-1) 784-3149

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81

-Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó 
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a 
Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény rendelkezései szerint.

9. Regisztráció

9.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található 
adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

9.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb 
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót 
nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát 
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak 
felróható okból hozzáférhetővé válik.

Adatbeviteli hibák javítását, illetve adatváltozás bejelentést, az 
alábbi e-mail címen teheti meg:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10. Megrendelés

10.1.Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés!

A Felek közt, elektronikus úton kötött szerződés jön létre, melyet a 
szolgáltató iktat, utólag hozzáférhetővé teszi azt.

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk 
használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs 
oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban 
kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. 
Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető 
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a 
portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon 
bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző 
pontban találja.

10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó 
ár, amely az általános forgalmi adót, valamint  tartalmazza.

10.3. A kiválasztott termék vételárát + postaköltséget a Partner a 
kiválasztást követően, banki átutalással előre kifizeti a Weboldalon 
megadott módon és bankszámlaszámra. A Partner tudomásul veszi, hogy 
utánvétes fizetési lehetőségre, illetve halasztott fizetésre mód és 
lehetőség nincs, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató közvetítői 
szerepet lát el; raktárkészlettel, termékkel nem rendelkezik.

10.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést és a vételár 
megadott bankszámlán történő jóváírását követő 15-40 munkanapon 8 és 17 
óra között  házhoz szállítja a Magyar Posta igénybevételével. A 
meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban 
vállalni.

10.4.A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja 
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem 
befolyásolja.

10.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a 
Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való 
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt 
termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden 
gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös 
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan 
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba 
miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem 
köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes 
áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat 
vásárlási szándékától.

10.6. A megrendelést a Szolgáltató nem regisztrált és regisztrált 
Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez 
szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner 
valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a 
Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy 
pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási 
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség 
nem terheli.


10.7. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen 
Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el.

10.8. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) 
megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást 
elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e 
visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner 
részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, 
illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel 
nélkül, automatikusan megszűnik.

10.9. A rendelés visszaigazoló e-mailben a Partner megtalálja a rendelés 
számát, a vételár összegét, azt, hogy a megrendelést a Szolgáltató 
elfogadta, a számlaszámot, valamint minden egyéb, a megrendeléssel 
kapcsolatos lényeges tudnivalót. A Partner tudomásul veszi, hogy 
Szolgáltató a kiszállítást végző Magyar Posta esetleges késedelméért 
vagy a kiszállítás során bekövetkező esetleges károkért, hibákért 
felelősséget nem vállal. Vis major, mint például háborús események, 
természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, 
foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése 
esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés 
szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden 
lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül 
folytassuk.

11. Szállítási és fizetési feltételek

11.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a 
Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő 
időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett 
szállítási címre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére 
történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását 
végzi.

11.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a 
Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő 
helyszínen teljesíti.

11.3. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás 
időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés 
esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a Partner bármi 
sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére 
köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. 
Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

12.Egyebek

     12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az 
Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával 
együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

     12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra 
való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, 
illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

     12.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott 
adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a 
szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A 
megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes 
személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató 
részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a 
Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés 
teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató 
alvállalkozójaként/közreműködő jeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek 
adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor 
hatályos rendelkezései szerint jár el.

     12.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit 
egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az 
esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

     12.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az 
esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben 
tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek 
értékhatártól függően a Monori Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki 
Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

     12.6. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. 
Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat 
az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései 
az irányadóak.

     Pénz visszafizetési garancia.:

     Amennyiben a termék (termékek) nem érkeznek meg Önhöz az utalás 
beérkezését követő kb 40 munkanapon belül,kérjük,vegye fel a kapcsolatot 
ügyfél szolgálatunkkal, ez esetben a csomagot kerestetjük,és pénz 
visszafizetési garanciát vállalunk! (
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
     Az elutalt összeget késés esetén,a  forgalmazó által történt 
reklamáció elismerését követően haladéktalanul,de legkésőbb 14 napon 
belül kerülnek visszatérítésre.
     Visszatérítést csakis bankszámlára tudunk elvégezni,lakcímre nem áll 
módunkban.

     Bármilyen problémát észlel, rendeléssel, szállítással, termékkel 
kapcsolatban,kérjük,vegye fel ügyfél szolgálatunkkal a kapcsolatot a 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  email címen, legkésőbb 48 órán belül (munkanapokon) 
válaszolunk!

NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓ!

Meg nem érkezett termékekkel kapcsolatban csak és kizárólag utalástól 
számított 90!!! NAPIG tudunk reklamációt elfogadni amennyiben lejárt a 
40 mujnkanapos szállítási idő 30 napon belül tudja jelezni a 
reklamációt!

A postai csúszásokért felelősséget nem vállalunk!

A szállítási határidő amennyiben nyomonkövethető ragszámmal rendelkezik 
a termék 60! Munkanap is lehet

A rendelést ezen tények tudatában köteles elfogadni minden vásárló!

 

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Barion Smart Payment


×

BEJELENTKEZÉS

A weboldal cookiekat használ a felhasználói élmény növeléséhez.